"Zapomenutá" místa  
Jižní trasa (8,5 km) v okolí Zahrádek provází po místech s nespoutaným genius loci, které stojí za to alespoň jednou za život vidět. Trasa je nenáročná vedoucí téměř neustále po rovině (na sudetské poměry).

ZANIKLÁ OBEC MNICHOV
Je zaznamenána existence vladyckého rodu pánů z Mnichova v letech 1376 – 1556, kteří byli u vzniku nedaleké obce a Zahrádek. 
U vsi byla rozhodnutím krále Karla IV. zbudována tzv. Mnichovská průrva. 
Ve vsi měli tvrz i vlastnický kostel. Vesnička zanikla po roce 1450. O 100 let později byl na jejich místě postaven nový kostel svaté Barbory se hřbitovem a samostatnou zvonicí. Přesná poloha vsi není spolehlivě doložena, mimo lokality s existujícím kostelem je možných několik dalších variant v okolí Zahrádek.
MNICHOVSKÁ PRŮRVA
(klenutý most / historické přístaviště loděk) 
Mnichovská průrva napájí nedaleký Novozámecký rybník z Bobřího potoka přes uměle vytvořený kanál v pískovcových skalách. Vpust do dříve několikanásobně většího rybníka zajišťovala hradidla. Přes průrvu po vrcholu skal byl v 18. století vybudován klenutý most. Poblíž mostu jsou ve skále vytesané schody, po kterých lze sestoupit až k hladině do skalní místnosti, která sloužila jako přístaviště loděk. Průrvu od Novozámeckého rybníka odděluje rozsáhlá oblast mokřin s rákosím.
Novozámecký rybník je zařazen mezi významná středověká vodní díla a od roku 1933 je chráněn jako národní přírodní rezervace. Celé území včetně Bobřího potoka je součástí chráněných území ptačích oblastí, mokřadů Ramsarské úmluvy. Oba kanály, vytesané v pískovcích, Mnichovská i obdobná Novozámecká průrva u výtoku z rybníka, jsou zařazeny mezi technické památky rybničního stavitelství. 
„Skrytá sláva lovu
Lovecký pavilon 
tzv. Novozámecký letohrádek, byl vybudován v roce 1825. Jedná se o zděnou stavbu válcového tvaru o průměru asi 10 metrů. Po roce 1945 stavba pustla a na počátku 21. století se z ní dochovalo pouze obvodové zdivo. V úrovni prvního patra býval z vnější strany kolem stavby zastřešený dřevěný ochoz. Stavba byla prosvětlena četnými okny a dveřmi. Letohrádek představoval zázemí pro účastníky honů, byla zde připravována teplá strava a pořádány lovecké hostiny. 
Poblíž loveckého pavilonu byla také pro rozptýlení hostů zřízena střelnice s pohyblivými terči. Dalšími, později zaniklými romantickými stavbami v prostoru bažantnice, bývala tzv. eremitáž neboli poustevna a rybářský domek. Bažantnice bývala v minulosti ohrazena a vstupům na hlavní osovou cestu, navazující na Valdštejnskou alej, dominovaly dvě klasicistní brány s kamennými pilíři.
​​​​​​​​​​​​​​
Věž -hraničářů- za Zdí
Buď je to romantická zřícenina letohrádku, která byla postavena v první polovině devatenáctého století jako součást zajímavých krajinných úprav v okolí zahrádeckého zámku nebo tvrz pocházející již ze 14.století. Historie opředena tajemstvím dává zabrat i odborníkům. Skryté genius loci tohoto místa odráží i vysoká zeď ~ za kterou není vidět ~ stojící opodál.
Od roku 1965 je chráněna jako kulturní památka.
fakt starej most a ještě starší Alej
cesta do Zahrádek (s velkým Z)
Starý Barbořin kamenný most přes Bobří potok nalezneme zhruba na půli cesty Valdštejnskou alejí od zámku Zahrádky k oboře Vřísek. Most pochází z roku 1836. Původně na něm stávaly barokní sochy sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého, které však byly, kvůli havarijnímu stavu mostu, v roce 2000 zrestaurovány a přemístěny do zámeckého parku v Zahrádkách. Most je památkově chráněn od roku 1958 a dodnes tvoří romantický prvek zdejší krajiny.
Podle tradice bylo stromořadí založeno v 17. století z popudu Albrechta z Valdštejna. Některými autory je uváděna existence aleje již v roce 1622 (krátce po bitvě na Bílé hoře). Lipová alej v délce téměř dva kilometry je trvale udržovaná. V aleji se vyskytují stromy různého stáří, věk nejstarších asi 20 lip je odhadován na 250 let.

Neuschloss
 Zámek Zahrádky
(empírový zámek)
Okolí zámku tvořilo původně samostatnou osadu Nový Zámek. Zámecká stavba byla postavena po roce 1547. K zámku přiléhá zachovalý zámecký park a navazující údolí Pekla, dnes Národní přírodní památky Peklo
V lednu 2003 zámek, který je chráněn jako kulturní památka České republiky, vyhořel. Pro veřejnost byl jedenáct let uzavřen. Vlastník v létě 2014 umožnil omezené prohlídky zachovalých částí a připravuje jeho opravu.
Back to Top